You are here

REJESTR UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ AUTORÓW TYTUŁÓW PRAC DYPLOMOWYCH I INNYCH WYKONYWANYCH W OPARCIU O ZAPLECZE STACJI EKOLOGICZNEJ OD 1991 ROKU (licencjaty, magisterskie, doktoranckie, habilitacyjne, inne) - najnowsze na końcu!

  1. Werbel Alina, Botanika, Prof. dr hab. Jan Sarosiek, Charakterystyka ekologiczna wybranych populacji Gymnadenia conopsea /L./ R. Br., 1985, praca magisterska
  2. Skrukwa Wioletta, IV r, Systematyka Roślin, doc. dr hab. Władysław Koła, Florystyczno-fitosocjologiczne opracowanie leśne Jedlinki, sezon wegetacyjny 1991, praca magisterska
  3. Żemojtel Izabela, IV r, Systematyka Roślin, dr Wanda Wilczyńska, Florystyczno-fitosocjologiczne opracowanie leśne Jedlinki, sezon wegetacyjny 1991, praca magisterska
  4. Kowalska Lucyna, IV r, Ekologia, Prof. dr hab. Jan Sarosiek, Równowaga kationowa drzew iglastych w Karkonoszach, sezon wegetacyjny 1991/1992, praca magisterska
  5. Lis Anna, IV r, Ekologia, Prof. dr hab. Jan Sarosiek, Wpływ zagęszczenia na wielkość osobników wybranych populacji mszaków, sezon wegetacyjny 1991/1992, praca magisterska
  6. Leopolska Aleksandra, V r, Ekologia, Prof. dr hab. Jan Sarosiek, Sukcesja drzew na powierzchniach po wiatrołomach, sezon wegetacyjny 1991, praca magisterska
  7. Malkiewicz Adam, V r, Zoologia, Prof. dr hab. Andrzej Warchałowski, Miernikowce (Geometridae) Karkonoskiego Parku Narodowego, sezon wegetacyjny 1991 praca magisterska
  8. Dach Janusz, V r, Botanika, Doc. dr hab. Jadwiga Kwiatkowska, Rośliny synantropijne KPNu, sezon wegetacyjny 1991/1992, praca magisterska
  9. Urbaniak Małgorzata, V r, Ekologia, Prof. dr hab. Jan Sarosiek, Zdolność produkcyjna siedlisk Mimulus guttatus, sezon wegetacyjny 1991/1992, praca magisterska
  10. Młynarczyk Marlena, V r, Ekologia, Prof. dr hab. Jan Sarosiek, Ekotopowe zróżnicowanie populacji Mimulus guttatus, sezon wegetacyjny 1991/1992, praca magisterska
  11. Wilińska Małgorzata, V r, Ekologia, Prof. dr hab. Jan Sarosiek, Ekotopowe zróżnicowanie populacji Medicago lupulina, sezon wegetacyjny 1991/1992, praca magisterska
  12. Parzóch Krzysztof, IV r, Geografia, Prof. dr hab. Alfred Jahn, Procesy geomorfologiczne w strefie drogi granicznej na Równi Pod Śnieżką, sezon wegetacyjny 1991/1992/1993, praca magisterska
  13. Strugała Ewa, IV r, Botanika, Doc. dr hab. Władysław Koła, Florystyka
  i fitosocjologia Pielgrzymów i Doliny Pląsawy, 1991/1992/1993, praca magisterska
  14. Siwa Małgorzata, IV r, Botanika, Doc. dr hab. Władysław Koła, Florystyka
  i fitosocjologia Doliny Łomnicy, 1991/1992/1993, praca magisterska
  15. Malkiewicz Adam, IV r, Zoologia, ..........................., Fauna motyli świerka
  w Karkonoszach (Geometridae), 1990/1991, praca magisterska
  16. Panek Dorota, Geografia, Doc. dr hab. Jan Tomaszewski, ?, 1990/1991
  17. Dymarkowski Rafał, Geografia, Doc. dr hab. Jan Tomaszewski, ?, 1990/1991
  18. Selwesiuk Jacek, Geografia, Doc. dr hab. Jan Tomaszewski, ?, 1990/1991
  19. Wiercińska Katarzyna, Geografia, Doc. dr hab. Jan Tomaszewski, ?, 1990/1991
  20. Konopnicka Iwona, Geografia, Doc. dr hab. Jan Tomaszewski, Transport rumowiska skalnego w zlewni Wilczego Potoku, 1992/1994
  21. Plucińska Marta, Geografia, Doc. dr hab. Jan Tomaszewski, Morfologia peryglacjalna na Czarnym Grzbiecie, 1993/1994
  22. Gonet Paweł, Geografia, dr P. Migoń, Rzeźba zachodniej części Podgórza Kaczawskiego, 1993/1994
  23. Starzyńska Sylwia, Geografia, Zróżnicowanie topoklimatyczno-ekologiczne części reglowej Karkonoszy Wschodnich, 1993/1994
  24. Szymczyk Beata, Geografia, Zróżnicowanie topoklimatyczno-ekologiczne wierzchowinowej części Karkonoszy Wschodnich, 1993/1994
  25. Rańczuk Edyta, Botanika, Badania taksonomiczne nad krokusami występującymi
  w Karkonoszach, 1993/1994
  26. Długołęcka Beata, Geografia, Doc. dr hab. Jan Tomaszewski, Dynamika spływu śródpokrywowego, 1993/1994
  27. Pacha Alicja, Botanika, Chemiczna ekologia wybranych gatunków mchów z hałd pouranowych (w Kowarach i Pastowie), 1993/1994
  28. Łukaszyńska Iwona, Botanika, Prof. dr hab. Jan Sarosiek, Ekologia wybranych populacji Veratrum lobelianum, 1993/1994/1995, praca doktorska
  29. Koczorowska Katarzyna, B. środowiska, Ekologia populacji Kosodrzewiny, 1994/1996, praca magisterska
  30. Hołub Lucyna, B. środowiska, Odporność odmian barwowych buka i klonu na skażenia chemiczne, 1994/1996
  31. Mamajew Honorata, B. środowiska, Ekologia populacji miłosny górskiej, 1994/1996
  32. Glos Małgorzata, B. środowiska, Ekologia populacji modrzyka górskiego, 1994/1996
  33. Jagła Hanna, B. środowiska, Globalna populacja Żonkila, 1994/1996
  34. Krukowski Marek, Zakład Ekologii Roślin, Ekologia populacji ginących roślin górskich, 1995/1997, praca doktorska
  35. Potocka Joanna, Zakład Systematyki i Fitosocjologii, Uwarunkowania rozwoju torfowisk Karkonoszy i Gór Izerskich, 1995/1996/1997, praca doktorska
  36. Zawadzka Agnieszka, Zakład Meteorologii, dr Jerzy Pereyma, Warunki klimatyczno-ekologiczne Karpacza, 1995/1996/1997, praca magisterska
  37. Potocki Jacek, Instytut Geograficzny, Prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski, Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów (poł. XIX do II wojny światowej), 1995/1996/1997, praca doktorska
  38. Danik Agnieszka, Geografia, Osuwiska gruzowo błotne w Dolinie Łomniczki, 1996/1997, praca magisterska
  39. Gizak Witold, Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody, Ekologia populacji Miłosny górskiej (Adenostyles alariae), 1986/1997
  40. Skowronek Agnieszka, Zakład Systematyki i Fitosocjologii, Listy florystyczne obszaru proponowanego do ochrony, 1996/1997
  41. Jakubska Anna, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Zagadnienia ochrony ekologicznej Storczyków, 1996/1997
  42. Ochmann Agnieszka, Ochrona Środowiska - Geologia, dr Andrzej Solecki, Promieniowanie radioaktywne w Karkonoszach (mapa promieniowania obejmująca hałdy ze zboczy poflotacyjnych), 1996/1997
  43. Jezierski Piotr, Instytut Geologiczny, dr Henryk Marszałek, Chemizm wód podziemnych okolicy Kowar, 1996/1997, praca magisterska
  44. Fałek Dorota, Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody, Prof. dr hab. Ewa Bylińska, Zmienność Hypogymnia physodes i Pseudevernia furfuracea, 1996/1997/1998, praca magisterska
  45. Tauniewska Grażyna, Instytut Geologiczny, dr Andrzej Solecki, Radioaktywność Małego i Wielkiego Stawu w Karkonoszach, 1997/1998, praca magisterska
  46. Sroka Monika, Katedra Etnologii, dr M. Trojan, Agroturystyka w województwie jeleniogórskim, 1997/1996, praca magisterska
  47. Wącha-Nijak Kamilla, Katedra Łąkarstwa AR Poznań, Prof. dr hab. M. Grynia, Charakterystyka florystycznej różnorodności i ocena gospodarcza łąk otuliny Karkonoskiego Parku Narodowego i okolic Karpacza, 1998/199?, praca magisterska
  48. Duda Magdalena, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski, Zmiany w zagospodarowaniu turystycznym Sudetów, praca doktorska
  49. Brzezicha Grażyna, Instytut Geologiczny, dr Andrzej Solecki, Radioaktywność naturalna Małego i Wielkiego Stawu w Karkonoszach, 1998/1999, praca magisterska
  50. Zawadzka Agnieszka, Instytut Geografii, Prof. dr hab. Jerzy Pyka, Wpływ warunków topoklimatycznych na retencje wodną w lasach, w zróżnicowanych ekosystemach regla dolnego Karkonoszy Wschodnich, 1999/2000/2001, praca doktorska
  51. Grech Małgorzata, Instytut Botaniki, Prof. dr hab. Ewa Bylińska, Ekotopowe zróżnicowanie populacji Lotus corniculatus i Coronilla varia, 2000?, praca doktorska
  52. Koliński Waldemar, Instytut Geograficzny, Prof. dr hab. Jan Tomaszewski, Charakterystyka hydrologiczna Skałki ze szczególnym uwzględnieniem elementów krenologii
  53. Kolińska Monika, Instytut Geograficzny, Prof. dr hab. Jan Tomaszewski, Charakterystyka hydrologiczna Niedżwiady ze szczególnym uwzględnieniem elementów krenologii
  54. Migocka Dorota, Instytut Geograficzny, dr Jacek Potocki, Rola turystyki
  w gospodarce gmin sudeckich, praca magisterska
  55. Kara Przemysław, Instytut Geograficzny, Warunki topo- i mikroklimatyczne ekosystemów w Karkonoszach Wschodnich, praca magisterska, 1999/2000
  56. Pstrocka Małgorzata, Instytut Geograficzny, Stan zaśmiecenia szlaków turystycznych Karkonoskiego Parku Narodowego
  57. Pielech Remigiusz, Instytut Botaniki, Flora roślin naczyniowych Wzgórz Łomnickich
  58. Markiewicz Joanna, Instytut Botaniki, dr Andrzej Dunajski, Ekologia ekspansywnych roślin jednoliściennych w Karkonoszach Wschodnich, praca magisterska
  59. Urbaniak Jacek, Instytut Botaniki, Prof. dr hab. Aleksandra Samecka Cymerman, Ekologia ramienic, praca doktorska
  60. Narusiewicz Sebastian, Instytut Botaniki, dr Andrzej Dunajski, Bioindykacja
  z wykorzystaniem mchów wodnych na przykładzie Fontalis antiperytica, praca magisterska
  61. Markiewicz Joanna, Instytut Botaniki, dr Andrzej Dunajski, Ekologia ekspansywnych roślin jednoliściennych.
  62. Riegańska Patrycja, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody, Sukcesja na obszarach objętych klęską (na terenach wylesień)
  63. Opanowicz Magdalena, Zakład Systematyki i Fitosocjologii, Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Ekologia i pochodzenie Cetraria nivalis w Polsce (piętro halne), praca magisterska, 2001/2002
  64. Rzeźnicka Anna, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody, Prof. dr hab. Ewa Bylińska, Przemiany roślinności runa pod wpływem zamierania drzewostanów świerkowych w Karkonoskim Parku Narodowym i ich wpływ na regenerację praca magisterska, 2001/2003
  65. Czechowski Damian, Instytut Geograficzny, dr hab. Jan Klementowski, Uwarunkowania przebiegu górnej granicy lasu w rejonie Kopy, praca magisterska, 2002/2003
  66. Skiba Andrzej, Instytut Geograficzny, dr hab. Jan Klementowski, Uwarunkowania przebiegu górnej granicy lasu na Czarnym Grzbiecie, praca magisterska, 2002/2003
  67. Skiba Andrzej, Instytut Geograficzny, dr hab. Jan Klementowski, Dynamika procesów geomorfologicznych w rynnach erozyjnych w górnej strefie lasu, praca magisterska, 2002/2003
  68. Staniaszek Monika, Instytut Biologii Roślin, Roślinność epiksyliczna
  w zbiorowiskach Karkonoszy, praca doktorska, 2002/2006
  69. Duda Przemysław, Instytut Nauk Geologicznych, dr hab. Andrzej Solecki, Zdjęcie radiometryczne wybranego obszaru Sudetów. Roczna zmienność poziomu radonu 222 w glebie okolic Karpacza, praca magisterska, 2003/2004
  70. Niemczyk Marzena, Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Poznaniu, Prof. dr hab. W. Barzdajn, Restytucja jodły pospolitej w Karkonoskim Parku Narodowym, praca doktorska, 2003/2004/2005
  71. Sieczka Maciej, Instytut Biologii Roślin, Prof. dr hab. Ewa Bylińska, Dynamika Kosówki w Karkonoszach i jej przyczyny, praca doktorska, 2003/2004/2005
  72. Podolski Maciej, Instytut Biologii Roślin, Prof. dr hab. Ewa Bylińska, Radioekologia mszaków potokowych na terenie Sudetów, praca doktorska, 2003/2004/2005/2006
  73. Staniaszek Monika, Zakład Systematyki i Fitosocjologii, Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Roślinność epiksyliczna w zbiorowiskach leśnych w Karkonoszach, praca doktorancka 2003/2004/2005/2006.
  74. Dimos Monika, Zakład Systematyki i Fitosocjologii, Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, "Porosty naziemne, nadrzewne i epiksyliczne Doliny Łomniczki w KPN", praca magisterska, 2003/2004
  75. Herman Tatiana, Śląska Akademia Medyczna, Prof. dr hab. Kwapuliński, Wpływ warunków geochemicznych na występowanie metali w roślinach leczniczych na obszarze Karkonoszy, praca magisterska, 2003/2004
  76. Szymanowski Roman, Instytut Geograficzny, dr Parzóch Krzysztof, Spływy gruzowo-błotne w Karkonoszach Wschodnich, praca magisterska, 2003/2004
  77. Gąsiorek Monika, Instytut Geograficzny, dr Parzóch Krzysztof, Badania współczesnych procesów geomorfologicznych w Karkonoszach w okresie powojennym, praca licencjacka, 2003/2004
  78. Dąbrowska Aleksandra, Instytut Geograficzny, dr Parzóch Krzysztof, Skutki hydrologiczne i geomorfologiczne nozalnych opadów w małej zlewni górskiej na przykładzie potoku Skałka w Karkonoszach Wschodnich, praca magisterska, 2003/2004
  79. Kasprzak Marek, Instytut Geograficzny, dr Parzóch Krzysztof, Tempo procesów degradacyjnych na powierzchni szlaków turystycznych w Karkonoszach Wschodnich, praca magisterska, 2003/2004
  80. Fomicz Łukasz, Instytut Nauk Geologicznych, dr Paweł Aleksandrowski, Ustalenie sekwencji deformacji tektonicznych w jednostce Kowar w obrębie Sowiej Doliny (Karkonosze Wschodnie), praca magisterska, 2003/2004
  81. Łaciasz Maria, Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Poznaniu, Prof. dr hab.
  W. Barzdajn, Fluoroscencja chlorofilu na wybranych szczepach w archiwum klonu
  w Karpaczu na terenie KPN, praca magisterska, 2003/2004
  82. Łakomy Łukasz, Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Poznaniu, Prof. dr hab.
  W. Barzdajn, Fluoroscencja chlorofilu na wybranych szczepach w archiwum klonu w Jagniątkowie na terenie KPN, praca magisterska, 2003/2004
  83. Binkiewicz Paweł, Instytut Geograficzny, Prof. dr hab. Jan Tomaszewski, Cechy bilansu wodnego stanowisk odpadów komunalnych w Sudetach, praca doktorancka, 2004/2005/2006
  84. Mazur Julia, Politechnika Wrocławska, Prof. dr hab. Jan Tomaszewski, Wpływ oczyszczalni ścieków w Karpaczu na biocenozę rzeki Łomnicy, praca magisterska, 2003/2004
  85. Musioł Katarzyna, Instytut Biologii Roślin, dr Maria Kossowska, Porosty Sowiej Doliny, praca magisterska, 2004/2005
  86. Łukasz Marta, Instytut Biologii Roślin, dr Andrzej Dunajski, Rośliny wysokogórskie – ekologiczna charakterystyka, praca licencjacka 2004/2005.
  87. Żelazko Przemysław, Instytut Biologii Roślin, Prof. dr hab. Grażyna Kłobus, Rośliny mięsożerne, praca licencjacka 2004/2005, III rok, botanika.
  88. Ryszka Magdalena, Instytut Geograficzny Zakład Geomorfologii, dr Parzóch Krzysztof, Lód włóknisty – morfologiczne znaczenie, praca magisterska 2004/2005, V rok geografii.
  89. Szymański Artur, Instytut Geograficzny Zakład Geomorfologii, Prof. dr hab. Jan Tomaszewski, Krzywa komsumcjii i wybrane zagadnienia z krenologii dla „Skałki” i okolic zlewni „Skałki”, praca magisterska 2004/2005, V rok geografii.
  90. Burzyńska Anna, Instytut Biologii Roślin, Zakład Systematyki Roślin, dr hab. Eugeniusz Panek, Spis grzybów Karkonoszy, praca magisterska 2004/2005, V rok botaniki.
  91. Żelazko Przemysław, Instytut Biologii Roślin, Pracownia Kultur Tkankowych, dr hab. Krystyna Kromer, Rozmnażanie Drosera rotundifolia metodą in vitro oraz opracowanie metod uprawy, praca magisterska 2005/2006, IV rok botaniki.
  92. Izabela Aman, Instytut Biologii Roślin (Ochrona Środowiska), dr Tomasz Szymura "Naturalne odnowienie jodły pospolitej (Abies alba Mill) na przykładzie drzewostanu w Karkonoskim Parku Narodowym", praca magisterska 2005/2006, I mgr Ekologia i Ochrona Szaty Roślinnej
  93. Kalińska Joanna, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Meteorologii i Klimatologii, dr Jerzy Pereyma, Warunki mikro i topoklimatyczne zlewni Wilczego Potoku. Retencja wody w pokrywie śnieżnej, praca magisterska 2006/2007, IV rok meteorologii.
  94. Płasay Helena, Instytut Zoologiczny, Prof. dr hab. Elżbieta Lonc, Epidemiologia boreliozy z Lymne na wybranych terenach chronionych Dolnego Śląska, praca magisterska 2006/2007, IV rok parazytologia.
  95. Mścisz Elżbieta, Instytut Biologii Roślin (Ochrona Środowiska), dr Andrzej Dunajski „Uwarunkowania ekologiczne regeneracji świerka w reglu dolnym,
  w Karkonoszach”, praca magisterska 2006/2007, I mgr Ekologia i Ochrona Szaty Roślinnej.
  96. Krisłata Marta, Instytut Biologii Roślin (Ochrona Środowiska), dr Andrzej Dunajski „Uwarunkowania ekologiczne regeneracji buka w reglu dolnym,
  w Karkonoszach”, praca magisterska 2006/2007, I mgr Ekologia i Ochrona Szaty Roślinnej.
  97. Jurkowski Bartłomiej, Instytut Nauk Geologicznych, dr Marek Awdankiewicz „Minerały akcesoryczne żył granitowych masywu Karkonoszy”, praca magisterska 2007/2008, I mgr specjalność Geologia, Zakład Mineralogii i Petrologii.
  98. Buszczak Marta, Instytut Biologii Roślin (Ochrona Środowiska), dr Tomasz Szymura „Struktura i dynamika drzewostanów w rezerwacie „Buki Sudeckie”, praca magisterska 2006/2007, I mgr Ekologia i Ochrona Szaty Roślinnej.
  99. Kożuchowska Katarzyna, Akademia Rolnicza Wrocław, dr Magda Szymura „Zagospodarowanie terenu Stacji Ekologicznej w Karpaczu”, praca magisterska 2006/2007, I mgr .
  100. Koszałka Ewa, Instytut Biologii Roślin , dr Andrzej Dunajski „Wpływ zaburzeń biotycznych na dynamikę drzewostanu”, praca magisterska 2006/2007, I mgr Ekologia i Ochrona Przyrody.
  101. Bieżuńska Katarzyna, Instytut Biologii Roślin, Zakład Bioróżnordności i Ochrony Szaty Roślinnej, dr Ewa Szczęśniak „Stanowiska Goryczki trojeściowej
  w Karkonoszach i Górach Izerskich” praca magisterska 2006/2007, I mgr Zakład Bioróżnordności i Ochrony Szaty Roślinnej.
  102. Machowska Aleksandra, Instytut Biologii Roślin, Zakład Bioróżnorodności
  i Ochrony Szaty Roślinnej, Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz „Porosty epiksyliczne martwego drewna Karkonoskiego Parku Narodowego”, praca magisterska 2006/2008, I mgr Zakład Bioróżnordności i Ochrony Szaty Roślinnej.
  103. Pietrzykowska Katarzyna – Porosty antropogenicznych podłoży skalnych w polskiej części Karkonoszy (obrona w 2008, materiał zbierany 2007/2008)
  104. Czarniecka Marta, Instytut Biologii Roślin, Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, dr hab. Zygmunt Dajdok, „Rozprzestrzenianie się roślin inwazyjnych w miastach górskich na przykładzie Karpacza”, praca magisterska 2009/2010, I mgr Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej.
  105. Wyczółkowski Magdalena, Instytut Geografii Fizycznej WG.SR. Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Marek Zgorzelisk, „Geoekologiczne uwarunkowania rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych we wschodniej części Karkonoszy, praca magisterska 2009/2010, I mgr Zakład Geoekologii w Instytucie Geografii Fizycznej WG.SR UW.
  106. Jaźwin Agnieszka – Porosty Epifityczne miasta Karpacza (obrona w 2010, materiał zbierany 2009/2010)
  107. Kobylnic Kamila – Porosty epifityczne, epiksyliczne i epigeniczne Doliny Czerwieni w Karkonoszach (obrona w 2012, materiał zbierany 2011/2012)
  108. Martyniak Dagmara, Instytut Biologii Roślin, Zakład geochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Bronisław Wojtuń Profesor nadzwyczajny, „Ekologia czosnku syberyjskiego Pallium Schoenoprassum subsp. sibiricum w Karkonoszach”, praca doktorska 2009/2013, grant promotorski WCN 2011/2013.
  109. Suska Magdalena, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geomorfologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Krzysztof Parzych, „Rzeźba nisz źródliskowych w Karkonoszach”, praca magisterska 2011/2012.
  110. Ziółkiewicz Agata, Katedra Łąkarstwa Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dr Magdalena Szymura, „Projekt zieleni przy pensjonacie („Krokus III” i „Krokus II”) na terenie otuliny Karkonoskiego Parku Narodowego”, praca magisterska 2011/2012.
  111. Woszczak Katarzyna, Instytut Biologii Roślin, Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Bronisław Wojtuń Profesor nadzwyczajny, „Ekologia czosnku syberyjskiego Pallium Schoenoprassum subsp. sibiricum na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego po stronie czeskiej”, praca magistrancka 2011/2012.
  112. Leja Patrycja, Instytut Biologii Roślin, Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Bronisław Wojtuń Profesor nadzwyczajny, „Ekologia czosnku syberyjskiego Pallium Schoenoprassum subsp. sibiricum na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego po stronie czeskiej”, praca magistrancka 2011/2012.
  113. Baryś Paulina, Instytut Biologii Roślin, Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej Uniwersytety Wrocławskiego, dr Maria Kossowska, „Porosty epifityczne, epiksyliczne i epigeniczne Doliny Maliny (Karkonosze Wschodnie)”, praca magistrancka 2011/2012.
  114. Pawlik Łukasz, Zakład Geomorfologii Uniwersytety Wrocławskiego, Prof. dr hab. Piotr Migoń, „Saltacja wykrotowa, jako element składowy dynamiki stoku zalesionego na przykładzie polskiej części Sudetów”, praca doktorska 2011/2012/2013.
  115. Myśków Ewelina, Instytut Zoologii, Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej Uniwersytety Wrocławskiego, Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski, „Bionomia i morfologia stadiów preimaginalnych Scopariinae (Lepidgetero Crambidae), praca doktorancka - wolontariat 01.09.2011 – 01.12.2012.
  116. Stączek Magdalena, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Ekologii Roślin, Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Agnieszka Klink, „Porównanie efektywności pracy oczyszczalni roślinnej w Storczyku SE w Karpaczu oraz Leśnym Banku Genów w Kostrzycy, praca magisterska (II rok) 2011/2012.
  117. Marcinkowska - Cienkosz Marta, Zakład Hydrobiologii i Akwakultury Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Promotor: dr hab. Wojciech Dobicki, prof. nadzw, „Bioakumulacja cynku w korzeniowych oczyszczalniach ścieków”. Praca doktorska, III rok studium doktoranckiego na Uniwersytecie Przyrodniczym. 2012/2013/2014.
  Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  118. Dr Kosior Grzegorz, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego - prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman; „Zawartość pierwiastków śladowych w roślinach zbieranych do celów leczniczych”, 2014/2016
  119. Dr Kosior Grzegorz, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego - prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman; „Porównanie mchu Fontinalis antipyretiica Hedw. I wątrobowca Scapania undulata (L.) Dumort. jako biomonitorów wody skażonej pierwiastkami promieniotwórczymi w okolicach Kowar”, 2014/2016
  120. Działalność statutowa Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, temat badawczy: Ekologia i Biogeochemia ekosystemów torfowiskowych, polarnych i górskich. Wykonawcy prof. B. Wojtuń, dr A. Dunajski, dr T. Szymura.
  121. Dr Szymon Ostrowski i inni, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4; Badania magnetyczne PSG (Zdjęcia magnetyczne Sudetów i Dolnego Śląska w skali półszczegółowej, rozpoznanie stref o szczególnej zmienności – pomiary całkowitego natężenia pola magnetycznego, wykonywane z użyciem magnetometru protonowego). Pomiary od 1 do 5 kwietnia 2014 roku.
  122. Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz oraz dr Monika Dimos Zych – Współudział w realizacji projektu naukowo-edukacyjnego realizowanego w ramach POWT SN-PL 2007-2013 Odnowa w środowisku – „czarny trójkąt” nabiera kolorów. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, zajęcia z nauczycielami: niemieckimi oraz polskimi, grupy liczące po 20 osób. (2014:04-30, 05-12 do 05-16).
  123. mgr Ewelina Myśków, praca doktorska: „Bionomia i morfologia stadiów preimaginalnych Scopariinae (Lepidoptera: Crambidae)”; Promotor prof. dr hab. Dariusz Tarnawski – Instytut Biologii Środowiskowej Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, lata: 2012 – 2017.
  124. mgr Monika Jaworska, praca doktorska: „Szlaki migracyjne nietoperzy w Karkonoszach”; Promotor dr hab. Konrad Hałupka - Zakład Ekologii Behawioralnej, lata:2014 – 2016.
  125. Jowita Misztal, praca magisterska: „Występowanie wybranych obcych geograficznie roślin naczyniowych na brzegach cieków Karkonoskiego Parku Narodowego i jego bezpośredniej otuliny”. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Botaniki, Promotor dr Zygmunt Dajdok, lata 2013-2015.
  126. mgr Paweł Pech, praca doktorska: „Biogeochemia układu ekologicznego torfowisko ombrotroficzne : torfowisko minerotroficzne” na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego obszar rezerwatu „Torfowiska Doliny Izery”. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska, Promotor dr hab. prof. UWr Bronisław Wojtuń, lata 2014 -2015.
  127. mgr Marta Czarniecka praca doktorska: „Gatunki obce w kształtowaniu kompozycji gatunkowej zbiorowisk łąkowych w Sudetach”. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Botaniki, Promotor dr hab. Zygmunt Kącki lata 2011 -2015.
  128. Dr Andrzej Dunajski, prof. dr hab. Bronisław Wojtuń, dr hab. inż. Ludwik Żołnierz, dr Maria Kossowska, dr Ewa Szczęśniak, dr Sylwia Wierzcholska, mgr Marek Malicki, mgr Joanna Potocka „Badania szczegółowe mało-powierzchniowych zbiorowisk nieleśnych Karkonoskiego Parku Narodowego”. Od sierpnia do listopada 2014 roku.
  129. mgr Hanna Moniuszko praca doktorska: „Taksonomia, biologia i ekologia roztoczy z rodziny Trombiculidae pasożytujących na gryzoniach”. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Biologii, Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców, Promotor prof. dr hab. Joanna Mąkol prof. nadzw., lata 2011-2016.
  130. Edyta Urbaniak Kurs Przewodnika Sudeckiego PTTK Sudety Zachodnie, lata 2014 – 2015.
  131. mgr Anna Kosmowska praca doktorska: „Komunikacja chemiczna oparta na znakowaniu terytorium u wydry europejskiej”, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Biologii Środowiskowej,Zakład Ekologii Behawioralnej. Promotor dr hab. Konrad Hałupka, lata 2014 – 2017.
  132. mgr Paweł Pech, temat badawczy: „Biogeochemia typów funkcjonalnych roślin na torfowiskach górskich w Sudetach” na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz na obszarze rezerwatu „Torfowiska Doliny Izery”. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska, Pracownia Ekosystemów Górskich i Polarnych. Promotor dr hab. prof. UWr Bronisław Wojtuń, lata 2014 -2015.
  133. Marta Tokarska, praca magisterska: „Biogeochemia metali w typach funkcjonalnych roślin na torfowiskach górskich w Sudetach” na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz na obszarze rezerwatu „Torfowiska Doliny Izery”. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska, Pracownia Ekosystemów Górskich i Polarnych. Promotor dr hab. prof. UWr Bronisław Wojtuń, lata 2015 -2016.
  134. Aleksandra Kazienko, praca doktorska: „Ekologia wietlicy alpejskiej w Karkonoszach”. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska, Pracownia Ekosystemów Górskich i Polarnych. Promotor: dr hab. prof. UWr Bronisław Wojtuń, lata 2016 -2020.
  135. Łukasz Simiczyjew, praca doktorska: „Górskie autonomiczne jednostki turystyczne”. PWR, Wydział Architektury (W-1), Instytut (I-1) Architektury i Urbanistyki. Promotor: Prof. dr hab. Jacek Suchodolski, lata 2016 -2019.
  136. Małgorzata Makoś, praca magisterska „Struktura osadów czwartorzędowych w Kotle Łomniczki w Karkonoszach Wschodnich w świetle badań georadarowych”, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk Geologicznych, promotor dr Artur Sobczyk, lata 2016 – 2017.
  137. dr Grzegorz Kosior, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska. Projekty wykonywane w Karpaczu/Kowarach:
  1. Trace elements in native and transplanted Fontinalis antipyretica and Platyhypnidium riparioides from streams alimented with sewages from uranium mining. Grzegorz Kosior, Eiliv Steinnes, Aleksandra Samecka-Cymerman, Syverin Lierhagen, Krzysztof Kolon, Agnieszka Dołhańczuk-Śródka,, Zbigniew Ziembik, -
  Dotyczy analizy pierwiastków śladowych w mchach miejscowych i transplantowanych Fontinalis antipyretica i Platyhypnidium riparioides pobranych ze strumieni zanieczyszczonych przez wody z byłych kopalni/sztolni uranowych. Używano metody ICP MS do analizy pierwiastków (w Norwegii).
  2. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. as a bioindicator of heavy metal pollution and radionuclides in selected Polish National Parks. Marina Frontasyeva, Grzegorz Kosior, Inga Zincovscaia, Zbigniew Ziembik, Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, -
  Dotyczy analizy zanieczyszczenia metalami ciężkimi parków narodowych (m.in. Karkonoskiego i Gór Stołowych). Badano tutaj mech Pleurozium schreberi z użyciem metody NAA - neutronowej analizy aktywacyjnej (w reaktorze IBR-2 w Dubnej, Rosja).
  3. Są jeszcze projekty (w trakcie analiz) realizowane wspólnie z Sofią Deben (Hiszpania - była u nas przez 4 miesiące) oraz ze Stefanem Franzle (Zittau - Niemcy). Napisze o nich jak będziemy publikować wyniki.
  138. dr inż. Wojciech Pusz, dr hab. Jacek Urbaniak, dr Andrzej Dunajski, dr Andrzej Łabędzki, prof. Marek Tomalak, inż. Katarzyna Patejuk – Określenie przyczyn zamierania Athyrium distentifolium w wybranych lokalizacjach Karkonoskiego Parku Narodowego; kwiecień – listopad 2016 roku.
  139. Karol Torzewski, praca doktorska: „Zmiany zasięgu zbiorowisk roślinnych w wybranych kotłach polodowcowych”. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska, Pracownia Ekosystemów Górskich i Polarnych. Promotor: dr hab. prof. UWr Bronisław Wojtuń, lata 2016 -2020.
  140. Aleksandra Kazienko, praca doktorska: „Ekologia wietlicy alpejskiej w Karkonoszach”. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska, Pracownia Ekosystemów Górskich i Polarnych. Promotor: dr hab. prof. UWr Bronisław Wojtuń, lata 2016 -2020.
  141. Iwona Kuras, praca doktorska: „Przemiany lasów bukowych na terenie Sudetów i ich Przedgórza". Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Muzeum Przyrodnicze, Instytut Biologii Roślin. Promotor: dr hab. prof. UWr Krzysztof Świerkosz, lata 2012 -2017.
  142. dr Łukasz Pawlik, prof. dr hab. Ireneusz Malik, dr Marek Kasprzak, dr PavelŚamonil, dr Albert Ślęzak, dr inż. Grzegorz Poręba „Wietrzenie biochemiczne i efekty bioturbacyjne wywołane wzrostem i obumieraniem drzew oraz ich systemów korzeniowych w domenie geomorfologicznej stoku zalesionego – implikacje morfogenetyczne, pedogenetyczne i paleogeograficzne". Teren KPN, lata: 2015, 2016, 2017.
  143. Angelika Golińska - praca zaliczeniowa: „Zagospodarowanie terenu wokół Stacji Ekologicznej „Storczyk””. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Promotor prof. dr hab. Magdalena Szymura., maj-czerwiec 2018 roku.
  144. Patryk Pokojowczyk, praca licencjacka „Negatywne skutki środowiskowe na przykładzie narciarstwa zjazdowego”, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, promotor dr Krzysztof Kołodziejczyk, lata 2018.
  145. mgr Adam Rajsza, praca doktorska „Biogeochemia azotu wysokogórskich zbiorowisk roślinnych Karkonoszy”, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska WNB, promotor: prof. dr hab. Bronisław Wojtuń, lata:2014 do 2018.
  146. Prof. dr hab. Ludwik Żołnierz, Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń, Lidia Przewoźnik; 2018 „Ekosystemy nieleśne Karkonoskiego Parku Narodowego”, wydawnictwo Karkonoskiego Parku Narodowego Jelenia Góra 2018.
  147. mgr Maria Kolon – Jaremczuk, praca doktorska „Pierwiastki śladowe w Racomitrium lanuginosum, Sanionia uncinata oraz Pleurozium schreberi z tundry arktycznej (Islandia) i alpejskiej (Karkonosze)” , Uniwersytet Wrocławski, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska WNB, promotor: prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymarman, lata: 2019 do 2023.
  148. mgr Marcin Kopeć, praca doktorska „Biogeochemia roślin tundry arktycznej (Islandia) i alpejskiej (Karkonosze)”, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska WNB, promotor: prof. dr hab. Bronisław Wojtuń, lata: 2019 do 2023.