You are here

Proponowana tematyka zajęć w Stacji i jej okolicach

  Zajęcia terenowe na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego:

  • EKOLOGIA I BOTANIKA:
  • Zajęcia z ekologii środowiska wysokogórskiego – w ramach jednodniowej wycieczki pieszej dostępne są następujące rejony Karkonoszy: Kocioł Łomniczki, Kocioł Małego i Wielkiego Stawu, Śnieżka (1602 m n.p.m.), Przełęcz Okraj, Sowia Przełęcz, Skały Słoneczniki, Skały Pielgrzymy, Mały i Wielki Staw oraz rejon Peću pod Śnieżką, po czeskiej stronie Karkonoszy),
  • Zajęcia edukacyjne z ochrony przyrody w Parku Narodowym oraz systemu ochrony przyrody Natura2000, na przykładzie obszaru Karkonosze PLB020007 oraz PLB020007,
  • Zajęcia geobotaniczne na temat wysokogórskie szaty roślinnej oraz jej ekologicznych uwarunkowań,
  • Zajęcia z ekologii ekosystemów potokowych (zmienność chemizmu wód, zróżnicowanie szaty roślinnej potoków górskich),
  • Zimowa szkoła ekologii – przestrzenne zróżnicowania miąższości i właściwości pokrywy śniegowej, wpływ pokrywy śniegowej na roślinność,
  • Interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych w analizie roślinności wysokogórskiej i leśnej,
  • Analiza wpływu intensywnej presji turystycznej na roślinność wysokogórską,
  • Wpływ presji narciarskiej na roślinność wysokogórską,
  • Wpływ eutrofizacji siedlisk na roślinność – problematyka gospodarki wodno-ściekowej w rozproszonej zabudowie wysokogórskiej,
  • Hydrobotaniczna oczyszczalnia ścieków,
  • Zasady konstruowania i funkcjonowania oczyszczalni hydrobotanicznej na przykładzie ogrodowej oczyszczalni ścieków w Stacji Ekologicznej (dostępne materiały edukacyjne: folder edukacyjny oraz film edukacyjny),
  • rośliny chronione w Sudetach (ich biologia, ekologia i znaczenie w życiu człowieka, 167 gatunków do wyboru),
  • rośliny chronione przy szlakach sudeckich (65 gatunków),
  • ENTOMOLOGIA:
  • Zajęcia entomologiczne na temat wysokogórskiej fauny owadów oraz jej ekologicznych uwarunkowań w Karkonoszach.
  • GEOLOGIA:
  • Budowa geologiczna: granit, hornfels, gnejsy i łupki; wysokogórskie sztolnie oraz hałdy w Sowiej Dolinie,
  • GEOMORFOLOGIA:
  • Struktury: plejstoceńskie zrównanie wierzchowinowe, ukształtowanie stoków oraz dolin potoków, kotły polodowcowe, nisze niwalne, gołoborza, młaki i torfowiska, procesy: mury – spływy błotno-kamieniste, erozja, rynny korazyjne, grzybki darniowe, klif mrozowy, lód włóknisty.
  • KLIMATOLOGIA I METEOROLOGIA:
  • Możliwości badań klimatycznych w profilu wysokościowym 600–1600 m n.p.m. zmienność topoklimatyczna, bioklimatyczna i mikroklimatyczna;
  • HYDROLOGIA:
  • Zlewnia eksperymentalna Wilczego Potoku, możliwość dokonywania pomiaru przepływu, badania dynamik krążenia wód w różnego typu utworach geologicznych.
  • RZEŹBA GÓR NA PRZYKŁADZIE KARKONOSZY:
  • Ukształtowanie stoków oraz dolin rzecznych, zlodowacenia górskie, pokrywy blokowe, spływy gruzowe, erozja stoków wskutek wylesienia, procesy mrozowe (lód włóknisty), wpływ człowieka na współczesne procesy kształtujące rzeźbę.
  • MAPA TOPOGRAFICZNA:
  • Znaki topograficzne, hipsometria a formy rzeźby, określanie wysokości punktów na mapie (bezwzględnych i względnych), skala mapy, wykonywanie profilu morfologicznego (z mapy i bezpośrednio w terenie), wyznaczanie azymutu, orientacja w terenie, najprostsze sposoby wykonywania pomiarów w terenie i na mapie.
  • ZAJĘCIA Z ZAKRESU GEOGRAFII (terenowe i kameralne):
  • Czas trwania zajęć podany poniżej zależy od indywidualnych ustaleń; podano wartości maksymalne. Tematy można łączyć w dowolnych proporcjach.
   1. „Czytanie” mapy topograficznej. 12 godzin
   2. Pomiary natężenia przepływów potoku i analiza wynikowego hydrogramu na tle środowiska przyrodniczego. 1 doba lub więcej (w zależności od czasu pobytu, minimum 20 godzin)
   3. Wykonywanie profilu stoku i/lub szkicu terenowego z wykorzystaniem różnych metod: klizymetr, kompas geologiczny, dalmierz laserowy. 10 godzin
   4. Środowisko przyrodnicze obszarów górskich na przykładzie Karkonoszy. 12 godzin
   5. Historia gospodarki a środowisko przyrodnicze Karkonoszy. 12 godzin
   6. Analiza cech abiotycznych środowiska przyrodniczego (geologia, rzeźba, pokrywy stokowe, gleby). 40 godzin (łącznie z pracą w laboratorium)
   7. Drzewa a środowisko abiotyczne – dendrochronologia. 8 godzin.
 • Oferta Wydziału Nauk Biologicznych dla szkół
 • http://www.biologia.uni.wroc.pl/; Umowa z Wydziałem Nauk Biologicznych - sprawy organizacyjne: dr Jóżef Krawczyk e-mail: jozef.krawczyk@uwr.edu.pl, tel. +48-508 661 314, orientacyjny koszt zajęć dla grupy wynosi około 200 do 350 PLN (szczegóły do uzgodnienia). Ustalenie terminów oraz tematyki planowanych zajęć dla grup - kontakt z Ryszardem Dolatkowskim +48 602-813-420 lub 601-779-863,e-mail: ryszard.dolatkowski@uwr.edu.pl
 • REJESTR UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ AUTORÓW TYTUŁÓW PRAC DYPLOMOWYCH WYKONYWANYCH W OPARCIU O ZAPLECZE STACJI EKOLOGICZNEJ OD 1991 ROKU (licencjaty, magisterskie, doktoranckie, habilitacyjne i inne)